جستجو
Close this search box.
بخش مربوطهنام پرسنلشماره داخلی
مدیریتجناب آقای مهندس ایمن۲۰۱
فروش خراسانسرکار خانم نوروزی۲۰۲
فروش شهرستانسرکار خانم دهقانی۲۰۶
پشتیبان فروشسرکار خانم قاسمی۲۰۳
فروش تهرانآقای فرزندی۲۰۵
خرید داخلی و فروشجناب آقای دانشمند۲۰۸
خرید خارجه و فروشجناب آقای رجبیان۲۰۹
حسابداریجناب آقای سهبایی۲۱۴
حسابداریسرکار خانم زارع۲۱۲
حسابداریسرکار خانم ناجی۲۱۳
سایتجناب آقای اسماعیل زاده۲۱۹
سایتسرکار خانم عباسیان۲۲۰
گرافیکآقای اسد زاده۲۲۱
پروژهجناب آقای فغانی۲۱۱
پروژهجناب آقای اقطایی و ظریف۲۱۰
تعمیراتجناب آقای باباپور۲۱۶
تعمیرات و گارانتیجناب آقای سرایدارپور۲۱۸
تعمیراتجناب آقای معیری۲۱۷
انبار و پردازشجناب آقای نوروزی۲۱۶

کمتر از دو دقیقه تماس می گیریم.

جهت برقراری ارتباط لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید.

کمتر از دو دقیقه تماس می گیریم.

جهت برقراری ارتباط لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید.