بخش مربوطهنام پرسنلشماره داخلی
مدیریتجناب آقای مهندس ایمن۲۰۱
فروش داخل استانسرکار خانم نوروزی۲۰۲
فروش داخل استانسرکار خانم دهقانی۲۰۶
پشتیبان فروشسرکار خانم صالحی۲۰۳
فروش خارج استانسرکار خانم بزرگنیا۲۰۵
خرید داخلی و فروشجناب آقای دانشمند۲۰۸
خرید خارجه و فروشجناب آقای رجبیان۲۰۹
حسابداریجناب آقای سهبایی۲۱۴
حسابداریسرکار خانم زارع۲۱۲
حسابداریسرکار خانم ناجی۲۱۳
سایتجناب آقای اسماعیل زاده۲۱۹
سایتسرکار خانم عباسیان۲۲۰
سایتسرکار خانم موسوی۲۲۱
پروژهجناب آقای فغانی۲۱۱
پروژهجناب آقای اقطایی و ظریف۲۱۰
تعمیراتجناب آقای باباپور۲۱۶
تعمیرات و گارانتیجناب آقای سرایدارپور۲۱۸
تعمیراتجناب آقای معیری۲۱۷
انبار و پردازشجناب آقای نوروزی۲۱۶