سالن کنفرانس اداره کل امور مالیاتی تهران

Conference hall of Tehran General Department of Taxation

توضیح کوتاه

سالن کنفرانس اداره کل امور مالیاتی تهران در یک سالن ۱۸ نفره در کمترین زمان ممکن تجهیز و اجـرا گـردید. سـالن کنفرانس ۱۸ نفره اداره کل امور مالیاتی تهران به طور کامل از صـفر درصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل ها ، میکـروفون ها ، بلندگو ها ، رک و دیـگـر تـجـهیزات از بـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل مشتری گران قدر ما داده شده است.

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ

دوربین کنفرانسی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

میکروفون کنفرانس

تصاویر سالن کنفرانس