سالن کنفرانس برج تجاری آرمیتاژ گلشن

Armitage Golshan Commercial Tower
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدئو وال

میکروفون کنفرانس

تصاویر سالن کنفرانس